Privacybeleid

Algemeen

Deze website wordt beheerd door KAREN Training en Advies. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan KAREN Training en Advies persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. KAREN Training en Advies zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor in onderstaand privacybeleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door;

Karen Gielen, HR-Adviseur, Mediator, Trainer, zelfstandig ondernemer KAREN Training en Advies. 

KVK nummer; 70810990

info@karentrainingenadvies.nl

Soorten gegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u;

  • NAW-gegevens en contactgegevens
  • Gespreksverslagen
  • Inhoud van communicatie

Doel gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens met de volgende doeleinden;

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Beheer van het klantenbestand
  • Verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering
  • Marketing
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

We gebruiken tenminste een van de volgende gronden om je persoonlijke gegevens te verwerken;

  • Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen;

  • De verbetering van onze diensten
  • Bescherming van onze financiële belangen
  • Beveiliging van en het beheer van onze systemen

Opslag en bewaartermijn persoonlijke gegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren we de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verstrekking gegevens aan derden

We verstrekken in principe geen gegevens aan derden. Indien we verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verstrekken we de gegevens aan derden of als we expliciete toestemming hebben ontvangen om gegevens te delen met een andere partij. 

Beveiliging gegevens

We hebben adequate maatregelen getroffen om de verstrekte persoonsgegevens te beveiligen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden of hoe er wordt omgegaan met uw gegevens? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.